manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Ovládání standardního WIBO formuláře

Wibo formuláře slouží k jednoduché práci s tabulkami dat na Internetu. Standardně se zobrazují 4 stavy formulářů: vyhledávání, výsledky vyhledávání, přidat nový záznam a detail položky.

Význam jednotlivých tlačítek

search Zpět na vyhledání záznamů
Vrátit se zpět Vrátit se zpět
Přidat nový záznam Přidat nový záznam
Smazat aktuální záznam Smazat aktuální záznam
Zrušit provedené změny v záznamu Zrušit provedené změny v záznamu
Potvrdit provedené změny/provést dotaz  Potvrdit provedené změny/provést dotaz
Exportovat data Exportovat data (*)
Uživatelská nápověda k dané wibo obrazovce Uživatelská nápověda k dané wibo obrazovce (*)
Import zdrojových dat Import zdrojových dat (*)
Historie vybraného záznamu Historie vybraného záznamu (*)
Vstup do správy filtrů pro ukládání výběrových podmínek pro vyhledávání z databáze Vstup do správy filtrů pro ukládání výběrových podmínek pro vyhledávání z databáze (*)
Zobrazené výsledky hledání Zobrazené výsledky hledání uložit jako filtr (*)
Vstup do správy šablon pro ukládání předvyplněných dat pro vytváření nových záznamů (*)
Aktuální záznam uložit jako šablonu (*)
Vytvořit z aktuálního záznamu nový záznam Vytvořit z aktuálního záznamu nový záznam (*)
Nastavit parametry fungování formuláře Nastavit parametry fungování formuláře (*)
Nápověda Tato nápověda
Přechod na jiné stránky v okně výsledky hledání
Řazení dat podle sloupečku v okně výsledky hledání

(*) Tyto ikony jsou viditelné a aktivní pouze při určitém nastavení.

Okno vyhledání z databáze

V tomto okně formuláře je možno zadat dotaz, jaká data chceme vyhledat. Odešlete-li prázdný formulář, zobrazí se všechny záznamy. Vyplníte-li do formuláře nějaké hodnoty, zobrazí se všechny záznamy, které vyhovují všem zadaným podmínkám. Pokud do některého pole vepíšete podmínku (text), vyhledají se všechny záznamy, které v daném poli formuláře začínají na uvedený text nehledě na malá/velká písmena a diakritiku.

V případě dlouhých textových polí (pole formuláře, která jsou na více řádků) Wibo rozlišuje malá a velká písmena a proto je musíme napsat přesně. Je možné používat zástupné znaky ? (nahrazuje jeden znak) a * (nahrazuje libovolné množství znaků).

V případě, že pole obsahují číslo nebo datum, jsou po vložení čísla vyhledány všechny záznamy, kde se hledaná hodnota rovná tumuto číslu (resp. datumu). Tj. napíšeme-li do pole Název text INTER, do pole Datum 2.12.2000 a do pole Text článku *vyhled*, ve výsledku se nám zobrazí všechny záznamy jež mají datum 2.12.2000, jejich název začíná znaky INTER (např. Internet, INTERPOL a podobně) a v Textu článku někde obsahují slovo vyhledej, vyhledat, vyhledávání apod.

V případě, že je jako první znak dotazu zadán operátor = , >, < nebo první dva znaky <>, >=, <=, vyhledají se záznamy, které odpovídají zadanému znaménku (rovná se, větší než, menší než, nerovná se, větší nebo rovno než, menší nebo rovno než). Např.:
Pro dlouhé texty (pole Text článku) platí, že zadáme-li =KOS, jsou při vyhledání nalezeny všechny záznamy, jež jsou rovny slovu Kos, kos, KOS, koš a podobně.
Zadáme-li do pole datum <20.12.2000 jsou vyhledána všechny záznamy pro něž je datum menší než 20.12.2000.

Pro vyhledávání je možno použít následující speciální řetězce:

  • {DNES} nebo {TODAY} - při vyhledávání se řetězec změní v aktuální datum
  • {NYNI} nebo {NOW} - při vyhledávání se řetězec změní v aktuální datum i s časem
  • {OBDOBI} nebo {PERIOD} - při vyhledávání se řetězec změní v aktuální období např. 200701
  • {{} - při vyhledávání změní řetězec na { a opačně {}} změní při vyhledávání na }

Při vyhledávání datumů je možné nahradit část datumu nebo času snakem * a zadat například *.*.2008, což vyhledá včechny datumy z roku 2008. Pokud se zadá např. >=*.11.* jsou vyhledány všechny datumy s měsícem listopadem a vyšším bez ohledu na rok. Dále je možno do datumového políčka vložit některou z "funkcí" z následující tabulky. Funkce slouží pro vyhledávání datumů podle dne v týdnu, dne v roce, týdne v roce apod. Funkce je možné spolu kombinovat, v hledacím poli se oddělují mezerou. Pokud se do pole napíše y(2008) >=mes(7) weekday(0), ve výsledku hledání jsou nalezena políčka s datumem, který splňuje následující předpoklady datum je z roku 2008, měsíc je větší nebo roven 7 (tj. druhé pololetí) a den v týdnu je neděle.

day, den, d Den
month, mesic, m Měsíc
year, y, rok, r Rok
hour, hodina, h Hodina (používá-li se v datumovém poli čas)
minute, minuta, i Minuta (používá-li se v datumovém poli čas)
second, sekunda, vterina, s, v Sekunda (používá-li se v datumovém poli čas)
week, tyden, w, t Číslo týdne v roce
yearday, denroku, yd, dr Číslo dne v roce
weekday, dentydne, wd, dt Číslo dne v týdnu (anglické číslování neděle = 0, pondělí = 1, ..., sobota = 6)

Okno zobrazení výsledků hledání

V tomto okně se zobrazí všechny záznamy vyhovující podmínkám zadaným v předchozím okně. Záznamy se stránkují po dvaceti. U každého sloupce je v záhlaví tlačítko, po jehož stisknutí jsou záznamy setříděny podle tohoto sloupce.

Okno Nová položka

V tomto okně přidáváte nový záznam. Pokud by při odeslání nebyly vyplněny povinné položky formuláře, budete na to upozorněni a pole můžete doplnit. U atributů provázaných na číselníky lze vybrat požadovaný záznam přímo z listboxu či napsat počáteční znaky a záznamy splňující požadované kritérium budou automaticky dotaženy do listboxu.

Okno Detail položky

V tomto okně vidíte data jednoho záznamu. V případě, že se je rozhodnete změnit, jednotlivé pole zežloutnou. Pokud smažete nějaké pole, které musí být vyplněno, jste na to upozorněni a můžete jej doplnit.

Okno export dat

Máte-li aktivovánu službu export dat, zobrazí se dialogové okno pro výběr možností exportu dat. Poté se data zobrazí požadovaným způsobem (případně se zobrazí dialogové okno pro stahování souboru).

Můžete si nastavit formát výstupu dat. Pokud si nejste jisti, v jakém formátu data exportovat, zkuste v "přednastavených možnostech výpisu" "CSV" - tento formát umí načíst např. MS Excel a je i možné v tomto formátu importovat data zpátky na server.

Okno import dat

Máte-li aktivovanou služdu import dat, rozbalí se lišta pro vložení souboru, který chcete naimportovat. Akceptovány jsou soubory formátu CSV. Ty si můžete vyexportovat (viz výše), upravit na svém počítači (např. v excellu) a uložit zpět na server.

Okno historie záznamu

Některé tabulky umožňují uchovávat historii prováděných změn. V okně je zobrazeno, jak se měnily hodnoty jednotlivých polí záznamu od okamžiku jeho vytvoření. Po kliknutí se vám zobrazí v datailu historická data záznamu.

Okno výběr fitru pro tabulku

V okně můžete zvolit některý z vytvořených filtrů pro vyhledání záznamů v tabulce.

Okna pro správu filtrů k dané tabulce

Zobrazí se vám wibové tabulky pro vytváření, modifikaci, mazání i vyhledávání ve filtrech pro wibo tabulku. Ve správě můžete kromě obvyklých vyhledávacích kriterií (jako v obrazovce vyhledávání) vložit SQL dotaz či vybrat řazení výsledků hledání po použití filtru.

Okno výběr šablony pro nový záznam

Při vytvoření nového záznamu je vám nabídnuto vytvořit buď prázdný záznam nebo jeho pole předvyplnit podle některé z nabídnutých šablon.

Okna pro správu šablon k dané tabulce

Zobrazí se vám wibové tabulky pro vytváření, modifikaci, mazání i vyhledávání šablon pro wibo tabulku. Ve správě můžete zadáváte všechny hodnoty, jež mají být při vytváření nového záznamu předvyplněné.

Nastavení parametrů formuláře

Po stisku tlačítka se otevře nové okno, které umožňuje uživatelsky nastavit některé parametry chování formuláře. Nejvíce parametrů je možno nastavit pro stav formuláře "Zobrazení výsledků hledání". Je možno měnit nastavení těchto parametrů (* označené parametry je možno měnit pouze v určitých případech). Parametry označené + jsou společné pro celý formulář, ostatní jsou rozdílné pro každý sloupec formuláře.

Název formuláře Uživatelský název celého formuláře(*) (+)
Sloupec Systémový název sloupce formuláře(*)
Název sloupce Uživatelský popis sloupce formuláře(*)
Název ve výsledku hledání Název sloupce ve stavu "Zobrazení výsledků hledání" (může být např. zkrácený)
Max. délka ve výsledku hledání Maximální počet znaků, který se u daného sloupce ve stavu "Zobrazení výsledků hledání" zobrazí
Záznamů na str. ve výsledku hledání Maximální počet záznamů, který se ve stavu "Zobrazení výsledků hledání" zobrazí na jedné stránce(+)
Řadit ve výsledku hledání Sloupec, podle kterého se budou řadit záznamy ve stavu "Zobrazení výsledků hledání"
Sloupec s odkazem na detail Ve stavu "Zobrazení výsledků hledání" sloupec, po jehož stisku se dostanete do detailu vybraného záznamu(+)
Zobrazit ve výsledku hledání Zobrazit vybraný sloupec ve stavu "Zobrazení výsledků hledání"
Pořadí ve výsledku hledání V jakém pořadí se má sloupec zobrazit ve stavu "Zobrazení výsledků hledání". Není-li pořadí zvoleno, zobrazuje se standartní pořadí sloupců
Sktrytý atribut Zda se daný atribut ve formuláři zobrazuje nebo je skrytý(*)
Možnost editace Zda je daný atribur možno editovat, případně je pouze ke čtení či je zakázaný(*)
Typ odkazu Zda se má po kliknutí na popisek atributu zobrazit webová stránka odkazující na tento atribut, případně otevřít mailový klient s mailem ukazujícím na daný atribut(*)
Exportovat atribut Zda je možno daný atribut exportovat(*)

(*) Tyto ikony jsou viditelné a aktivní pouze při určitém nastavení.

nahoru