manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / WebMenu

WebMenu

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

Jak na to aneb snadné vytvoření menu

 • Klikněte na ikonu Nová položka menu, která vytvoří novou položku v menu.
 • Zadejte její název v zobrazeném okně. Stejným postupem můžete definovat další položky menu.
 • Podpoložky v menu se definují pomocí ikony Přidat položku pod.
 • Pokud již máte vytvořeny všechny položky menu a chcete vytvořit či opravit jejich obsah (text článku), musíte nejdřív strukturu uložit kliknutím na ikonuUložit.
 • Kliknete-li myší na Vámi definovanou položku a poté zvolíte ikonu vstup do editace článku( pro vyvolání editačního okna je možno použít také dvojklik), přejdete do WWW editoru stránek, kde můžete tvořit vlastní obsah.

Význam jednotlivých ikon

ukončení editace menu Ukončení práce s m@gnetpro WebMenu
nápověda Vyvolání této nápovědy
aktualizace struktury menu Aktualizace na nejnovější on-line verzi menu
uložení provedených změn Uložení všech provedených změn
zpět Návrat o jednu provedenou operaci zpět
vpřed Návrat o jednu provedenou operaci vpřed
vyhledávání Vyhledávání položek podle fráze v textu nebo podle klíče článku
zvýraznění Zvýraznění některých položek podle zadaných kriterií (např. nové položky menu)
vyjmutí položky Vyjmutí položky ze struktury menu (cut)
vložení položky Vložení vyjmuté položky do struktury menu (paste)
vymazání položky Vymazání položky ze struktury menu
vložení nové položky Vložení položky do struktury menu
vloženínové podpoložky Vložení podpoložky (o jednu úroveň níže než zvolená položka)
vložení oddělovače Vložení oddělovače do struktury menu
vložení symbolického odkazu Vložení symbolického odkazu do struktury menu. Nejdříve zadáte název položky, poté se zobrazí strom menu, ve kterém vyberete, kam má odkazovat.
posunout položku výše Posune položku menu výše
posunout položku níže Posune položku menu níže
editace patičky Editace jednotné patičky stránek
editace článku Zobrazení editoru článků pro zvolenou položku
tisk struktury menu Vytisknutí celého menu

Význam jednotlivých polí formuláře v pravé části obrazovky

Klíč článku: Reprezentuje číselný kód vybrané položky, kdy každá položka menu má své jedinečné číslo – identifikátor.
Název: Slouží pro editaci názvu vybrané položky menu.
Platnost od: Nastavuje datum ve tvaru dd.mm.rrrr, odkdy bude daná položka (stránka) zobrazena. Nastavit můžete pomocí kalendáře, po kliknutí na popisek pole.
Do: Nastavuje datum ve tvaru dd.mm.rrrr, dokdy bude daná položka (stránka) zobrazena. Nastavit můžete pomocí kalendáře, po kliknutí na popisek pole.
Záložky: Položka se použije jako „zarážka“ pro menu, které se pak dále po této položce nerozbaluje. Ve většinou funkci nezapínáme.
Label: Lze nastavit pouze koncové položce menu (nesmí mít podmenu) a jedná se obdobu nadpisu pro určitou skupinu položek. Položka tedy není aktivní a neobsahuje žádný článek.
PopUp: Obsah takto označené položky se zobrazí ve formou vyskakovací informace na zvolené stránce – PopUp – při načtení stránky  otevře se formátovaný blok s obsahem. Může být definováno více PopUp oken pro různé úrovně menu. Podrobněji k editaci
Neviditelný: Umožňuje vybranou položku skrýt pro některé uživatele, vstup (např. na dealerské stránky) není realizován přímo kliknutím na položku menu, ale vypsáním příslušné adresy, kterou zná jen určitá skupina (např. dealer). V případě, že máme povolenu podporu SEO URL, můžeme navíc při zaškrtnutí této volby určit, zda bude název této položky v SEO URL nebo ne.
Koncept: Je-li toto políčko zatržené, stránka nebude zobrazena ve WWW prezentaci a nebude ji možné zobrazit ani zadáním přímého odkazu. To lze s výhodou použít u stránek, na kterých se pracuje a zatím nejsou určeny pro veřejnost.

Nápis „Systémová položka – nelze smazat“, který se může zobrazit pod těmito poli, oznamuje výběr systémové položky menu, která má v prezentaci speciální význam a bez které by prezentace ztratila část své funkčnosti. Proto tuto položku nelze smazat ani ji označit jako koncept.

Volitelné položky mohou být několika různých typů:

 • Normální textové pole – Název, SEO title apod. pro vkládání názvů položek menu, popisků či sloganů.
 • Pole pro vkládání názvů souborů, obrázků (zadávání údajů pomocí správce souborů  Filemana) pomocí ikony s propletenými šipkami.
 • Pole pro vkládání datumů (tlačítko pro dialogové okno s kalendářem).
 • Výběrové pole pro nastavení jedné z několika hodnot.
 • Dialogové okno pro specifické parametry – na některých projektech se vůbec nevyužívá.
 • kombinace textového pole a výběrového pole
  • Do textového pole zapište text, který chcete pro danou položku nastavit např. titulek stránky pro danou položku menu.
  • Ve výběrovém poli vyberte jednu z následujících možností:
   1. normálně – příslušné pole se pro danou položku menu nastaví standardním způsobem – pokud nemáme zadanou textovou hodnotu, tak se použije zděděná hodnota z vyšších úrovní menu a doplní se podle toho, jestli máme povolen automat pro doplňování SEO položek
   2. nepoužít meta tag – pro vybranou položku menu se příslušný meta tag vůbec nepoužije. Tuto možnost nelze zvolit pro SEO – title
   3. vypnout dědění – v tomto případě se při prázdném textovém poli nepoužije zdědění hodnoty z vyšší úrovně menu tzn. použije se pouze automat, pokud je povolen pro WWW prezentaci.
   4. vypnout automat – tuto možnost zvolte v případě, že je pro WWW prezentaci automatický algoritmus povolen, ale pro vybranou položku menu ho nechcete použít.

Nastavení parametrů SEO

SEO URL

Multimediální manuál k nastavení SEO URL.

Kombinace textového pole a výběrového pole pro nastavení generování SEO URL  – standardně se pro SEO URL používá název položky menu a SEO URL jednotlivých položek menu odpovídá jejich cestě ve struktuře menu. Pokud chcete změnit toto chování pro vybrané položky případně pro celé podstromy, musíte provést nastavení chování pomocí volitelné položky s názvem SEO URL. Pro nastavení je použito 1 textové pole a 1 výběrové pole s následujícím významem:

 • textové pole:
  1. není vyplněno – pro SEO URL se použije název aktuální položky menu.
  2. obsahuje text – místo názvu položky menu se použije tento zadaný text.
  3. obsahuje text ve speciálním tvaru pro doménu – text je ve tvaru 'www.domena.cz' a pak se bude jednat o přechod na jinou doménu. Povoleno je použítí vlastních domén ve tvaru 'subdomena.domena.cz' s tím, že podpoložky v menu budou mít v URL rovněž tuto subdomenu (pokud nedojde opět k přenastavení). Rovněž je možné tento případ použít pro přechod na cizí doménu a tím pádem odchod z Vašich stránek.
 • výběrové pole:
  1. standardní – použije se standardní algoritmus generování SEO URL s použitím dědění u podpoložek menu např. položka menu bude mít URL 'www.domena.cz/nazev1/' a její podpoložka pak 'www.domena.cz/nazev1/nazev2/'. Připadně se použije přechod na jinou doménu.
  2. krátké – SEO URL se zkrátí o nadřazené položky (cestu) a bude mít tvar 'domena/nazev', kde 'nazev' je buď název položky menu nebo název doplněný do textového pole 'název'.
  3. nebude v SEO URL podpoložek – SEO URL podpoložek se zkrátí o název aktuální položky.

Upozornění: Použití různých subdomén vyžaduje oznámení na support@wdt.cz a mít nastaven dns záznam pro Vaši doménu ve tvaru
* CNAME hosting.magnetpro.cz. na místo standardniho www CNAME hosting.magnetpro.cz.

SEO PARAMETRY – obecně

 • textové pole – je-li pole prázdné, zdědí se hodnota z nadřazené položky menu.
 • výběrové pole – je-li vybrána hodnota zdědit hodnotu, hodnota výběrového pole se zdědí z nastaveni nadřazené položky.
 • Standardně je zapnutý tzv. automat, který doplňuje zadané textové hodnoty o dynamický prvek např. název položky menu, název produktu atd.
 • Chování automatu se líší podle typu stránky, viz popis jednotlivých parametrů pro různé typy stránek níže.

SEO TITLE

Multimediální manuál k nastavení SEO TITLE.

běžná stránka

 • normálně – "název položky menu | hodnota volitelné položky"
 • vypnout dědění – "název položky menu"
 • vypnout automat – "hodnota volitelné položky"

články (novinky) – detail článku

 • místo názvu položky menu se použije název článku (novinky)

e-shop – detail produktu

 • místo názvu položky menu se použije název produktu

SEO DESCRIPTION

Multimediální manuál k nastavení SEO DESCRIPTION.

běžná stránka

 • normálně – "název položky menu – názvy podpoložek menu – hodnota volitelné položky"
 • vypnout dědění – "název položky menu – názvy podpoložek menu"
 • vypnout automat – "hodnota volitelné položky"

články (novinky) – detail článku

 • prvních 200 znaků anotace, název článku, název položky menu
 • pokud článek nemá anotaci, description vůbec nezobrazí

e-shop – detail produktu

 • vlastní nastavení pro konkrétní produkt (vyžaduje speciální nastavení e-shopu)
 • standardně "popis | název produktu"
 • není-li popis, vygeneruje se "název položky menu | název produktu"

e-shop – nabídka produktů

 • "název položky menu – názvy podpoložek menu, názvy produktů"

SEO KEYWORDS

Multimediální manuál k nastavení SEO KEYWORDS.

běžná stránka

 • normálně – "hodnota volitelné položky"
 • vypnout dědění – nebude uvedeno
 • vypnout automat – "hodnota volitelné položky"

články (novinky) – detail článku

 • vůbec nebude uvedeno

e-shop – detail produktu

 • pokud má e-shop speciální nastavení, tak se může vyčítat např. z parametru produktu, jinak standardně "hodnota volitelné položky"

Systémové položky menu

Některé z položek menu mohou mít speciální význam, který ovlivňuje funkčnost WWW prezentace. Z tohoto důvodu je zakázané tyto položky smazat nebo případně zakonceptovat. Tyto položky lze poznat tak, že nad seznam volitelných položek se objeví nápis " Systémová položka – nelze smazat".

Editace výchozích hodnot

Editace výchozích hodnot volitelných položek menu se provádí nastavením volitelných položek u speciální položky v menu, která se nazývá "Kořen". Tato položka je uvedena jako první v pořadí a tvoří kořen stromové struktury celého menu. Tyto výchozí hodnoty se uplatní v případě použití dědění tzn. pokud se pomocí dědění nezíská žádná hodnota, pak je použita výchozí hodnota uvedena u kořene.

Význam klávesových zkratek

Enter: Editovat vybranou položku
Shift+C: V módu, kdy se položky menu mohou skrývat, provede zobrazení všech položek v menu
Ctrl+Z: Návrat o jednu provedenou operaci zpět
Ctrl+Y: Návrat o jednu provedenou operaci vpřed
Ctrl + X: Vyjmutí položky ze struktury menu (Cut)
Ctrl + V: Vložení vyjmuté položky do struktury menu (Paste)
shift+S: Uložení všech provedených změn
Ctrl+T: Posune položku menu níž
Ctrl+U: Posune položku menu výše
1: Přesune se na poslední položku ve struktuře menu
2: Přesune se na další položku ve struktuře menu
3: Přesune se ve struktuře menu o jednu stránku dolů
4: Zobrazí skrytou podstrukturu v menu (mohou-li se položky menu skrývat)
6: Skryje podstrukturu v menu (mohou-li se položky menu skrývat)
7: Přesune se na první položku ve struktuře menu
8: Přesune se na předchozí položku ve struktuře menu
9: Přesune se na ve struktuře menu o stránku nahoru

Editace popup oken a popis chování

Editace – PopUp okno vytvoříte jako novou položku menu a nastavíte příznak „PouUp“ zatržením v pravé části editoru. Jakmile je položce menu nastaven příznak „PopUp“, je automaticky vložena do políčka „PopUp okno“. Nezapomeňte nastavit rozměry PopUp okna v příslušných polích. Můžete nastavit „Platnost od/do“, které určí čas zobrazení okna. Běžně se nová PopUp okna vytváří v jedné položce menu (má nastaven příznak „Neviditelný“).

Chování

Rozlišují se dva případy:

 1. Existuje volitelná položka menu s názvem „Popup okno“
  • NMůžete definovat u konkrétní položky menu seznam popup oken, která se budou u dané položky menu zobrazovat při každém zobrazení konkrétní položky.
  • Nastavení se provádí pomocí výběrového pole se seznam všech definovaných popup oken ve struktuře menu. Skrytí popup okna se provádí pomoci klávesy CTRL a kliknutím na vybrané popup okno ve výběrovém poli.
  • V případě výběru více než jednoho popup okna u jedné položky menu se tato popup okna budou při zobrazení náhodně střídat. 
 2. Není definovaná volitelná položka menu s názvem „Popup okno“
  • PopUp okno se zobrazí po kliknutí na jakoukoliv položku v rámci stejné úrovně menu (sourozenecké položky), a to pouze jednou. Pokud však přejdete do jiné úrovně menu a zpětně se vrátíte, bude okno opět zobrazeno (pouze jednou v rámci úrovně).
  • V případě, že umístíte dvě aktivní položky PopUp ve stejné úrovni menu, bude zobrazena pouze první v pořadí.
  • PopUp okno, které se má otevřít po načtění stránek, vytvoříte v nejvyšší úrovni menu. Platí však předchozí pravidlo a tudíž se okno zobrazí taktéž při novém kliku na sourozeneckou položku menu.

Zamykání menu při editaci více uživateli

Pokud uživatel edituje strukturu ve WebMenu, komunikuje se serverem pouze při načtení struktury do WebMenu uživatelova prohlížeče a při jeho ukládání na server. Může se ovšem stát, že při editaci menu více uživateli současně může docházet k tomu, že si tito uživatelé budou svoje změněné struktury vzájemně přepisovat. Aby se tomuto zabránilo, je možné nastavit, aby se menu zamykalo, tj. v daném okamžiku může editovat menu pouze jeden uživatel. Ostatní uživatelé budou na tuto skutečnost upozorněni a editace struktury jim není ve WebMenu povolena.

První uživatel, který začne WebMenu editovat jej "Uzamkne" pro své úpravy, dokud WebMenu neukončí (ukončení WebMenu nastane i pokud uživatel začne editovat nějaký článek ze struktury ve WebEditoru). Další uživatelé při spuštění WebMenu uvidí hlášku, že struktura je editovaná uživatelem X Y a není jim povoleno ukládání změn ve struktuře. V okamžiku, kdy první uživatel práci ve WebMenu ukončí, dostanou ostatní uživatelé hlášku, že ve WebMenu je nyní možné provádět editaci struktury menu – po jejím znovunačtení.

Pokud první uživatel přejde k editaci konkrétního článku do WebEditu, je WebMenu otevřeno pro úpravy dalším uživatelům. Může se tedy stát, že pokud v tomto okamžiku začne editovat strukturu druhý uživatel, pak první uživatel bude mít po návratu z WebEditoru strukturu uzamčenou pro úpravy.

nahoru